Home

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Outdoor fun

Clwb Gwyllt yn y Coed (oed 8+)

Wild in the Woods (ages 8+)

Book online button

Dyddiau ar gael ||Available days:

Dydd Llun 22 Goffennaf || Monday 22 July

Dydd Mawrth 23 Goffennaf || Tuesday 23 July

Dydd Mercher 24 Goffennaf|| Wednesday 24 July

Dydd Iau 25 Goffennaf || Thursday 25 July

 

Dydd Llun 29 Goffennaf || Monday 29 July

Dydd Mawrth 30 Goffennaf || Tuesday 30 July

Dydd Mercher 31 Goffennaf|| Wednesday 31 July

Dydd Iau 1 Awst|| Thursday 1 August

 

Dydd Llun 19 Awst || Monday 19 August

Dydd Mawrth 20 Awst || Tuesday 20 August

Dydd Mercher 21 Awst || Wednesday 21 August

Dydd Iau 22 Awst|| Thursday 22 August

 

Dydd Llun 26 Awst || Monday 26 August

Dydd Mawrth 27 Awst || Tuesday 27 August

Dydd Mercher 28 Awst || Wednesday 28 August

Dydd Iau 29 Awst|| Thursday 29 August

£25/diwrnod, £80/4 diwrnod neu £65/3 diwrnod | | £25/day, £80/4 days or £65/3 days

Please note that Wild Elements now accepts Sodexo Vouchers and kiddivouchers 

Dewch i brofi ein cylch chwarae ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’. Mae plant oed 8+ yn gallu chwarae, archwilio a dysgu am y byd naturiol o’u hamgylch. Gadewch i’ch plentyn gwella ei gwybodaeth a sgiliau trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored.

Come and experience our ‘Wild in the Woods’ playgroup, where children aged 8+ can play, explore and learn about the natural world around them. Allow your child to build up their knowledge and skills by participating in a variety of outdoor activities.

14070096123_d1cbea05b1_z

Byddwch eich plentyn yn ddysgu llawer iawn yn ystod y sesiynau, gan gynnwys: adeiladu ffau, goleuo tân, sgiliau dringo yn ddiogel, sgiliau coginio, celf a chrefft, cynefin coetir a chreaduriaid coetir. Mae’r ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’ yn cynllun chwarae sydd yn gael ei harwain gen y plant, gan ganiatáu i’ch plentyn osod cyflymder, dewis gweithgareddau a chael dweud yn y gemau maen nhw’n eu chwarae.

Rydyn ni’n cynnal ein sesiynau beth bynnag yw’r tywydd. Gallwch fod yn hyderus wrth wybod fod ein hyfforddwr dysgu awyr agored ac arweinwyr ysgolion coedwig gyda gymwysedig llawn, felly yn derbyn gofal da i’ch plentyn.

Mae ein gweithgareddau’n dechrau am 9am gyda chyflwyniadau, cynhesion, cyflwyniad i’r safle, iechyd a diogelwch, a gwybodaeth am reolau, ffiniau a lleoliad y cyfleusterau. Trafodir rheolau a ffiniau ar ddechrau pob dydd er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn cael eu dilyn ac i helpu i sicrhau diogelwch pawb.

 

Your child will learn many things during the sessions, including: den building, fire lighting, safe climbing skills, cooking skills, arts and crafts, woodland habitat and woodland creatures. Wild in the Woods is a child-led play scheme, allowing your child to set the pace, choose activities and have a say in the games they play.

14050645455_fcf363abc9_zWe run our sessions regardless of the weather. You can be confident in knowing your child is well looked after by our fully qualified outdoor learning instructors and forest school leaders.

Our activities start at 9am with introductions, warm ups, an introduction to the site, health and safety, and information on rules, the boundaries and location of the facilities. Rules and boundaries are discussed at the start of every day to help ensure they are followed and to help ensure everyone’s safety.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol a gofynnol

 • Mae angen dillad ac esgidiau priodol.
 1. Cot (cot llaw os yn bosib)
 2. Esgidiau addas
 3. Dillad gwrth-ddwr (os yn bosib)
 4. Sanau spar
 5. Hat a menig (ar gyfer tywydd oer)
 6. Eli haul (ar gyfer tywydd heulog / poeth)
 • Rhaid I blant fod yn oed 8+ I fynychu ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’.
 • Mae archebu yn hanfodol
 • Mae ‘Clwb Gwyllt yn y Coed’ yn cael ei cynnal yn y Coedwig Castell Penrhyn
 • Mae pob plenty angen pecyn bwyd
 • Fel sefydliad amgylcheddol, mae Elfennau Gwyllt yn gwneud o’n gofynnol i sbwriel gael ei gymryd a’i waredu yn y cartref

 

Useful and Required information

 • Appropriate clothing and footwear is required.
 1. Coat (Raincoat if possible)
 2. Suitable footwear
 3. Waterproof clothing (if possible)
 4. Spare socks
 5. Hat and gloves (for cold weather)
 6. Sun cream (for sunny/hot weather)
 • Children must be 8+ to attend Wild in the Woods.
 • Booking is Essential
 • Wild in the Woods is held in the Penrhyn Castle woodlands
 • All children require a packed lunch
 • As an environmental organisation, Wild Elements works with a ‘Leave no trace’ policy which requires all rubbish to be taken and disposed of at home

 

 

Am mwy o gwybodaeth am y Clwb Gwyllt yn y Coed, cysylltwch a ni ar 07799566533 neu anfonwch e-bost I info@wildelements.org.uk

For further information on our Wild in the Woods Club contact us at 07799 566533 or email us on info@wildelements.org.uk

This is regulated by CSSIW (Care and Social Service Inspectorate Wales). You can request copy of the annual Quality of Care Review via email on info@wildelements.org.uk or by calling 07799 566533.